Gljivarsko drustvo VALJEVO

Prva strana O Drustvu Dani gljiva Saveti  Vesti

POGLEDAJTE:

1) PROGRAM DANA GLJIVA 2002.

2) KARTU DIVCIBARA


Proslogodisnji program

DANI GLJIVA 2001

 

DANI GLJIVA NA VALJEVSKIM PLANINAMA

Posetom ve} tradicionalnoj obrazovno-turisti~koj manifestaciji "Dani gljiva na Valjevskim planinama" bi}ete u prilici da provedete divan dan na Div~ibarima, turisti~kom mestu na planini Maljen, izuzetnom po mogu}nostima odmora i neteknutoj prirodi. U takvom okru`enju Gljivarsko dru{tvo Valjevo organizuje za nezaboravni dogadjaj.

DOBRO DOSLI

.d

Od osnivanja Gljivarskog dru{tva Valjevo, u njegovoj organizaciji se svake prve nedelje oktobra na Div~ibarima odr`ava jedinstvena obrazovno turisti~ka manifestacija "Dani gljiva na Valjevskim planinama". Tim povodom se svake godine okupi veliki broj u~esnika, aktivnih i pasivnih posetilaca.

 

Otvaraju}i, pred velikim auditorijumom, ovu izuzetno pose}enu menifestaciju, Dr Vladimir Lazarevi} je naglasio da, i ako podaci o gljivama datiraju jo{ od praistorijskog doba, o njima se jo{ uvek ne zna dovoljno. S’ obzirom na zna~aj koji imaju u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji, medicini i drugim oblastima `ivota, a posebno za ljubitelje i poznavaoce gljiva koji se njima bave amaterski neophodno je stalno dounjavati saznanja o ovim “~udesnim bi}ima”. Upravo ovakva manifestacija koja ima i edukatvini karakter treba da pomogne boljem sagledavanju u upotrebljivosti gljiva. 

 

Ova manifestacija se sastoji od vi{e, po prirodi raznovrsnih, a po temi srodnih programa. Tako se organizuje prigodna, edukativna, izlo`ba sve`e nabranih, proizvedenih i prera|enih gljiva. Pored gljiva svih vrsta posetioci imaju priliku da razgledajuju i prate}e izlo`be sa propratnom literaturom, stru~nim ~asopisima o gljivama, kao i izlo`be fotografija i de~ijih crte`a. Jedan od stalnih programa je okrugli sto na kom se govori o zna~ju, za{titi, pravilnom kori{}enju gljiva, lekovitim svojstvima, otrovnosti gljiva, kao i zanimljivostima iz sveta gljiva.  Pored okruglog stola va`an sadr`aj svakog dana gljiva su i veoma korisna predavanja koja dr`e na{i najeminenrtniji stru~njaci. Naravno, kako gljivarstvo nije pasija koja se zavr{ava na teoriji, u okviru manifestacije se organizuju i izleti na kojima se posetioci na licu mesta, u prirodi, upoznaju sa jestivim gljivama, u ~emu im poma`u stru~ni i iskusni vodi~i. I na kraju, celokupan do`ivljaj je upotpunjen pripremom i degustacijom gljiva ubranih na izletu. A uz sve to dru`enje koje se nezaboravlja. Nije slu~ajno {to je ova manifestacija ve} godina pobudjuje veliku pa`nju stru~njaka i biva masovno pose}ena. DODJITE I VI.

.

.