Homepage

Консултације

- Сваки дан – електронски сервис (ajdukovic@mail.ru)

***

(1)

 

ЛИНГВИСТИЧКА КОНТАКТОЛОГИЈА

за слависте

 

-оквирни садржај предмета урадио др Јован Ајдуковић-

І Основни појмови лингвистичке контактологије: билингвизам, полилингвизам, диглосија, интерференција, конвергенција, језици у контакту, страни језички утицај, језичко позајмљивање, адаптација, пребацивање кодова. Савремена психолингвистичка, неуролингвистичка и социолингвистичка истраживања језичких контаката. Појам језичке доминације. Пиџини, креоли и други контактни језици. Дисциплине лингвистичке контактологије (лексичка, фразеолошка, синтаксичка, дискурсна, општа, регионална, историјска и др.).


ІІ Хронолошка и појмовна периодизација лингвистичке контактологије. О традиционалним терминима „позајмљеница“, „језичко мешање“ и „мешани језици“. Теорије језика у контакту Е. Хаугена, У. Вајнрајха, К. Мајерс-Скотон. Контактолошка проучавања у славистици (Л. Крисин,
В. Розенцвејг, Б. де Куртене, В. Мокијенко, В. Јарцева, Е. Опељбаум, С. Семчински, В. Жирмунски, Л. Уман, В. Акуленко, Е. Верешчагин, А. Десницка, Ј. Дешеријев, Л. Јефремов, Ј. Жлуктенко, А. Рот, Б. Серебреников, Л. Степанова, А. Золтан, Р. Павлова, П. Филкова, К. Бабов, Г. Лилич, М. Аргировски, Б. Конески, А. Русаков, Л. Хадрович, Ф. Јакопин, Ј. Јуранчић, И. Њомаркаи, Ј. Шјатковски и др.). Инословенски језички контакти. Језички контакти на Балкану.


III Кратак преглед историје контаката између српског и других словенских и несловенских језика. Главна дела из лингвистичке контактологије на српском језику (Ј. Ајдуковић, А. Пецо, С. Петровић, Б. Терзић, И. Клајн,
П. Ивић, В. Берић, Т. Прћић, М. Павловић, С. Стијовић, О. Мишеска-Томић, П. Мразовић, Е. Андрић, Љ. Спасић, Р. Шевић, Б. Дабић, П. Радић и др.).


ІV Теорија језика у контакту Р. Филиповића и загребачка контактолошка школа (А. Менац, В. Мухвић-Димановски, Ж. Финк-Арсовски, Л. Сочанац, О.Жагар-Сентеши, Д. Драгичевић, Љ. Дабо-Денегри, А. Николић-Хојт, М. Турк и др.). Посредно и непосредно позајмљивање. Примарна и секундарна адаптација. Процеси језичког позајмљивања.

V Контактолошке јединице
(Ј. Ајдуковић). Појам "контактема". Типологија контактема и контактолошких процеса у лексичкој, фразеолошкој, синтаксичкој и дискурсној контактологији: контактофонема, контактопрозодема (контактоакцентема, контактоинтонема), контактографема, контактодериватема, контактоморфема, контактограмема, контактостилема, контактосинтаксема, контактосема, контактолексема, контактофразема, контактоконцептема, контактодискурсема). Главне контактолошке теорије (теорија трансфера, теорија копирања, компромисна теорија, теорија активације и пресликавања). Превод и контактолошко моделирање. Класификација калкова.


VI Трансфонемизација. Типологија трансфонемизације. Фонемска импортација и фонемска редистрибуција. Развој нових фонема у језику (фонологизација). Активирање латентних фонема. Дистрибуција консонантских група. Трансграфематизација. Трансак
центуација. Адаптација интонације.


VII Трансдеривација. Типологија трансдеривације. Контактодериватеме у српском језику.


VIII Трансморфемизација, трансморфологизација и транссинтаксизација лексичких контактема. Два принципа морфолошке адаптације. Типологија трансморфемизације. Адаптација појединих врста речи (именица, глагола, придева). Транссинтаксизација глагола. Типови транссинтаксизације глаголске рекције. Структурно калкирање.

ІX Узроци, природа и последице промене значења под страним утицајем. Транссемантизација. Типологија транссемантизације. Семантичко калкирање.

 
X Лексичко-стилистичка адаптација контактолексема и контактофразема.Типови лексичко-стилистичке адаптације. Трансконцептуализација контактолексема. Контактолошки и контактни синоними, пароними, антоними, хомоними. Славенизми у српском језику.


Структурни аспект контактофразема.
Типологија транссинтаксизације контактофразема. Трансконцептуализација контактофразема.

 

ХІІ Страни језички утицаји на нивоу просте и сложене реченице, реда речи у реченици. Синтаксичко калкирање.


XІІ
І О структури дискурса засићеног страним утицајима. Контактолошке јединице дискурса у контакту. Утицај дискурсних фактора на активирање контактема. Контактеме у говорном дискурсу (контактодискурсеме). Независне и зависне контактеме у говорном дискурсу. Екстралингвистички фактори који утичу на контактолошку вредност контактолошких јединица.

 
XI
V Контактолошка лексикографија. Контактолошки речник и етимолошки речник: сличности и разлике. Врсте контактолошких речника. Принципи контактолошке идентификације контактолексема и контактофразема. Концепција контактолошког речника адаптације и идентификације. Контактолошки квалификатори у дескриптивној лексикографији. Контактолошки речник словенских језика: структура и садржај.

У Београду, 22.1.2010.

 

* * *

(2)

Предавања из историјске контактологије Балкана

 

 

ЈУЖНОСЛОВЕНСКО-РУСКИ ЈЕЗИЧКИ КОНТАКТИ

 

(оквирни садржај курса урадио др Јован Ајдуковић)

 

І Лингвистичка контактологија (основни појмови, контактолошке јединице, контактолошке теорије, историјска контактологија).

 

ІІ Екстралингвистичка и лингвистичка обележја контакта руског језика са другим словенским и несловенским језицима. Једанаест периода лексичког утицаја других језика на руски језик: од скандинавског и грчког утицаја током IX и Х века до доминантног енглеског утицаја (од 1989. год. све до данас). Периодизација руског језичког утицаја на друге словенске језике. Први велики руски утицај у XII и XIII веку. Други велики руски утицај у XVII и XVIII веку. Трећи велики руски утицај након Октобарске револуције и Другог светског рата у ХХ веку.

 

ІІІ Периодизација руско-српских језичких контаката. Контактолексеме под руским утицајем у „Иловичкој крмчији“ из 1262. год. Руско-српски језички контакти у XVIII веку. Рускословенски језик. Језик у „Стематографији“ Х. Жефаровића. Руски утицај у делима Ј. Рајића, З. Орфелина и Г. Зелића. Контактолексеме под руским утицајем у делима Д. Обрадовића. Природа славеносрпског језика. Слабљење руског утицаја у време В. Караџића. Контактолексеме и контактофраземе под руским утицајем у језику П.П. Његоша („Луча микрокозма“ и „Горски вијенац“). Т. Маретић о русизмима у хрватском књижевном језику (1892). Руски утицај у преводној литератури. Периодизација руског утицаја у ХХ веку. Главна дела о руско-српским и руско-хрватским језичким контактима (Ј. Ајдуковић, Љ. Штављанин-Ђорђевић, Б. Дабић, С. Живковић, Р. Маројевић, Ј. Матијашевић, А. Младеновић, П. Ивић, Т. Прпић, П. Пипер, Б. Станковић, С. Стијовић, А. Стојановић, Б. Терзић, Т. Маретић, А. Менац, М. Радченко и др.).     

 

ІV Периодизација руско-бугарских језичких контаката. Поглед бугарске филологије на питање руског утицаја до XV века („Врачанско јеванђеље“ из ХІІІ в.). Руски утицај у XV веку (В. Граматичар). Утицај црквенословенског језика руске редакције XVII-XVIIІ в. Непосредни руско-бугарски језички контакти од четвртине XIX века до 1918.  Функционисање црквенословенске (Х. Павлович, К. Фотинов), славенобугарске (Н. Рилски) и новобугарске школе (П. Берон, И. Богоров, В. Априлов) у другој четвртини ХІХ века. Утицај руске књижевности и руске научне терминологије. Граматика И. Богорова и слабљење руског утицаја. Два периода руског утицаја совјетске епохе. Главна дела о руско-бугарским контактима (Б. Цонев, К. Бабов, П. Филкова, Р. Павлова, Л. Милетич, Е. Георгијева, Љ. Андрејчин, Л.В. Димитријева, Х. Првев, Ј. Ајдуковић и др.). 

 

V  Периодизација руско-македонских језичких контаката. Поглед македонске филологије на питање руског утицаја на стару македонску писменост („Радомирово јеванђеље“ и „Врачанско јеванђеље“). Утицај руске редакције црквенословенског језика у XVII и XVIII веку. Српски и бугарски језик као посредници у македонско-руском језичком контакту у XVIII и ХІХ веку. Руски утицај у делима Ј.Х. Константинова-Џинота, П. Зографског, К. Шапкарева, К. Миладинова, Ђ. Пулевског. Руски утицај у ХХ веку (К. Мисирков). Руски утицај у периоду кодификације македонског језика. Бугарски као језик посредник у ХХ веку. Руски утицај совјетске епохе. Одлука Комисије за језичка питања из 1944. године о преузимању апстрактне лексике из руског језика и одустајање од те одлуке 1945. Слабљење руског утицаја почетком педесетих година ХХ века. Главна дела о руско-македонском језичком контакту (Б. Конески, Т. Димитровски, Н. Чундева, М. Миовски, Х. Поленаковић, Е. Црвенковска, З. Рибарова, Б. Корубин, М. Каранфиловски, Б. Марков, Ј. Ајдуковић и др.).

 

VI Периодизација руско-словеначких језичких контаката. Контакти у XVI веку („Московски записи“ С. Херберштајна). Руски утицај у ХІХ веку. Руски утицај у доба Препорода (У. Јарник, А. Мурко). „Руске позајмљенице у словеначком преузете у првој половини ХІХ века“ (А. Леграјд). Руски утицај у речницима В. Водника и А. Мурка. Русификација језика Ф. Левствика. Преводна књижевност у другој половини ХІХ века. Руски утицај у „Краткој граматици руског језика“ М. Хостника. А. Брезник о русизмима у словеначком језику. Српски и хрватски језик као посредници у руско-словеначком контакту. Руски лексички утицај у Жупанчићевом језику. Руски утицај у ХХ веку. Главна дела о руско-словеначким језичким контактима (А. Брезник, Ф. Кидрич, Ф. Јакопин, А. Леграјд, А. Бајец и др.).

 

У Београду, 3.2.2010.

 

Homepage